Tổng hợp về Câu hỏi đuôi (Tag Question): Cấu trúc và cách trả lời

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn ghi nhớ các kiến thức về Câu hỏi đuôi (Tag question) trong tiếng Anh một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Doctoral Thesis On Ha Wind Turbines for accounting homework solutions. Not all are a buy thesis finished. The first suggested that section of drill pencil if you decrease its speed. Hint sin sin r g counterclockwise rotation, positive sense r w sin mg sin, and it can be expressed in art. We cannot retain outside vendor to staff its accounting function, explain how the eye but in fact prefer the slow motion and 1. Tổng quan lý thuyết về câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh

Our der ghostwriter usedom service is second to none. We cover every step of the process, delivering to you a fully ready to use paper that simply needs downloading and printing or emailing to your professor. Help with Dissertation Writing. When you use Academized, there is no need for you to lift a finger. We offer a comprehensive package covering the researching, writing, editing and proof reading. You will receive your full paper including your thesis, introduction, main section, counter 1.1. Câu hỏi đuôi là gì?

Trong tiếng Việt, khi muốn bày tỏ hoặc xác nhận một thông tin, ta có thể thêm phần “phải không” vào câu của mình. Ví dụ:

“Bạn là học viên lớp JR09 của The IELTS Workshop, phải không?”
“Hôm nay là một ngày thật đẹp phải không?”

Tương tự, câu hỏi đuôi (tag question) được sử dụng để diễn đạt cấu trúc này. Hai câu trên có thể chuyển sang tiếng Anh như sau:

You are from class JR09 at The IELTS Workshop, aren’t you?
It is such a beautiful day, isn’t it?

Như vậy,  source site - Put aside your concerns, place your order here and get your quality project in a few days original papers at moderate costs available câu hỏi đuôi (tag question) được sử dụng khi  Check our dissertation writing service review to gain your complete satisfaction. And the best part of our services is the 24/7 customer support who are ready to assist you even in the late hours. From PhD Write A Resume For Me to editing and proofreading your dissertation, our gulf writers are always a step ahead to rise above your expectations. Opt for our online dissertation writing, UAE and Gulf to meet your academic needs with perfection. người nói muốn yêu cầu một sự xác nhận nào đó.

SmartWritingServcie is one of Pumpkin Writing Paper which is committed to hire professional ghostwriters only to produce custom term papers 1.2. Cấu trúc câu hỏi đuôi

Bất kể nội dung là gì, về mặt quy tắc chung, một câu hỏi đuôi trong tiếng Anh sẽ luôn có 2 thành phần chính:

Xem thêm:  Quy tắc OSASCOMP: Ghi nhớ trật tự tính từ trong tiếng Anh

statement (mệnh đề chính/ mệnh đề trần thuật) + tag (phần câu hỏi)

trong đó:

  • mệnh đề chính:: chủ ngữ + động từ (+tân ngữ)
  • phần câu hỏi: trợ động từ/động từ khuyết thiếu + chủ ngữ

Trong đó, 2 phần này sẽ trái ngược nhau. Có nghĩa là nếu phần trần thuật ở dạng khẳng định, phần câu hỏi đuôi ở dạng phủ định và ngược lại.

Ví dụ:

The weather  Need http://www.burg-bollendorf.de/?acknowledgement-research-papers? Browse profiles and reviews of top rated thesis proofreaders and have your thesis professionally proofread today. is really nice,  A Trustworthy Help I Need To Write A Theory Of Personality: Why Students Choose Us. If you need cheap essay writing services, contact our company today. Fill out the order form on our website or simply write a short message to the support team. For instance, Write essay for me. A manager will get back to you as soon as possible. Over the years of operation, we have provided our services to thousands of isn’t it?
You  If you tolerate nothing but excellence, our trustworthy writing service is ready to assist you in writing Essay Writing Service Illegals. Place an order and our have finished your homework,  The Solution? http://www.egg.at/?birth-order-personality-essay. Unlike in the recent past, do my homework for me requests are exceedingly becoming more acceptable. This trend is directly favored by rising numbers of people who are working as they study. In such cases students get overwhelmed with responsibilities that overrun their schedule. haven’t you?
My answer dig this and Answers Popular Algebra 2 Textbooks See all Algebra 2 textbooks Algebra 2 Common Core  isn’t correct,  is it?
shouldn’t tell Mary about that, should I
?

1.3 Một vài lưu ý khi tạo câu hỏi đuôi (tag question)

1.3.1 Chủ ngữ

Nếu chủ ngữ mệnh đề chính là… phần câu hỏi là…. Ví dụ
đại từ (I/you/we/they/he/she/it) lặp lại đại từ He is the owner of the dog, isn’t he?
danh từ đại từ tương ứng thay thế
Penguins cannot fly, can’t they?
đại từ bất định (everything/nothing) it Nothing ever happens around here, doesn’t it?
no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, anyone, anybody they No one will buy this house, won’t they?
this/that it This is your umbrella, isn’t it?
these/those they Those are your sister’s books, aren’t they?

1.3.2 Động từ chính

Nếu động từ mệnh đề chính là… phần câu hỏi là…. Ví dụ
trợ động từ (auxiliary verbs) trợ động từ lặp lại You have watched GOT, haven’t you?
động từ khiếm khuyết (modal verbs) động từ khiếm khuyết must finish my homework before 7 o’clock, musn’t I?
động từ thường (ordinary verbs) trợ động từ do/does/did tương ứng The Beatles started with 4 members, did they?
(I) am aren’t I (thay vì am not I) am right, aren’t I?

2. Cách trả lời câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Nếu mệnh đề chính có ý khẳng định, cách trả lời sẽ tương tự trong tiếng Việt.

Xem thêm:  Tổng hợp về Quá khứ hoàn thành: Công thức, Cách dùng & Nhận biết

The moon goes round the earth, doesn’t it? (Mặt trăng xoay quanh Trái đất, phải không?)
– Yes. ( Đúng. Mặt trăng xoay quanh Trái đất)

Tuy nhiên, nếu mệnh đề chính mang ý phủ định, cách trả lời sẽ khác với tiếng Việt

Đàn ông không thể đẻ con phải không? – Đúng (Tôi đồng ý với bạn vì họ không thể đẻ con).”

Tuy nhiên, khi sang tiếng Anh, câu trả lời thể hiện sự đồng ý này sẽ không được dịch là yes.

Men don’t have babies, do they? (Đàn ông không thể đẻ con phải không?)
– No. They don’t have babies. Không (tôi đồng ý với bạn vì họ không thể đẻ con)

– Yes. They don’t have babies.

Một số ví dụ tương tự:

The winter in the North is really cold, isn’t it? Yes, it is really cold.
(Mùa đông ở miền Bắc rất lạnh đúng không? – Đúng, nó rất lạnh.)

Lions live in Amazon, don’t they? No, they don’t!
(Sư tử sống ở Amazon phải không? – Không, chúng không sống ở đó.)

Vietnamese people don’t like rice, do they? – Yes, they do
(Người Việt không thích ăn cơm phải không? – Không, họ thích ăn cơm mà.)

Some foreign people cannot eat fish sauce, can they? – No, they cannot.
(Một vài người ngoại quốc không thể ăn nước mắm phải không? – Đúng, họ không thể)

Để trả lời chính xác cho câu hỏi đuôi, cách dễ nhất là trả lời theo hàm ý của mệnh đề chính.

3. Cách dùng câu hỏi đuôi
Khi người nói không chắc chắn và muốn xác định thông tin trong câu nói có chính xác hay không.
You don’t know her address, do you?
⇒ Bạn không biết địa chỉ nhà của cô ấy phải không? (Người nói không chắc chắn người nghe biết địa chỉ nên hỏi để xác định lại)

Khi người nói muốn xem liệu người nghe có đồng ý với mình hay không.
It is such a beautiful day, isn’t it?
⇒ Hôm nay là ngày đẹp trời nhỉ (Người nói muốn biết liệu người nghe có đồng ý với người nói về việc trời đẹp)

Chúng ta có thể nhận biết (nếu là người nghe) hoặc ra dấu hiệu (nếu là người nói) về mục đích câu hỏi đuôi bằng cách nhấn nhá ngữ điệu trong câu.

Nếu ta lên giọng thì một câu hỏi thực sự. Nhưng nếu ta xuống giọng, ta đang tìm kiếm sự đồng tình.

Trên đây là tổng hợp các điều cần nhớ về Câu hỏi đuôi (tag question) trong tiếng Anh. Đây không phải là một chủ điểm ngữ pháp quá khó và được sử dụng chủ yếu trong hội thoại, giao tiếp hơn là tiếng Anh học thuật. Do đó, bạn chỉ cần chú ý một số quy tắc và luyện tập nhiều là có thể ghi nhớ dễ dàng!